Οδηγός αυτοβοήθειας για τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΟΠΠΕΠ για την δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τον Νοέμβριο του 2014, το ΙΕΘΣ ανέπτυξε μια πλατφόρμα αυτοβοήθειας με τίτλο: «Σπουδά… Ζω».

Το περιεχόμενο του προτεινόμενου υλικού είναι οργανωμένο σε 11 ενότητες, έξι εκ των οποίων θα είναι κοινές για τις δύο κύριες ομάδες στόχους (τελειόφοιτοι Λυκείου, πρωτοετείς των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων). Μία ενότητα είναι ειδική για τους τελειόφοιτους Λυκείου και τέσσερις ειδικές για τους πρωτοετείς των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Όπου ήταν εφικτό το υλικό διαφοροποιήθηκε ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες σπουδαστών επαγγελματικής κατάρτισης.

3η Λυκείου 1ο έτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Επιλογή σπουδών 2. Κίνητρα – κινητοποίηση
2. Κίνητρα – κινητοποίηση 3. Διαχείριση χρόνου
3. Διαχείριση χρόνου 4. Παρακολούθηση διαλέξεων – σωστές σημειώσεις
8. Υγεία 5. Δεξιότητες μελέτης
9. Διεκδικητική συμπεριφορά 6. Εργασίες – εργασία σε ομάδες
10. Αναβλητικότητα 7. Προετοιμασία για τις εξετάσεις
11. Φόβος αποτυχίας 8. Υγεία
9. Διεκδικητική συμπεριφορά
10. Αναβλητικότητα
11. Φόβος αποτυχίας
12. Σύνδεση σπουδών και σταδιοδρομίας

Σε κάθε ενότητα υπάρχει ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου καθοδηγούν τον χρήστη αν χρειάζεται να επεξεργαστεί το υλικό της ενότητας, ενώ υπάρχουν και

Οι χρήστες των δύο κύριων ομάδων στόχων (τελειόφοιτοι Λυκείου, πρωτοετείς των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων) ή/και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης καθοδηγούνται με τη δήλωση της ιδιότητάς τους σε μενού με τις ενότητες που τους αφορούν. Επιλέγοντας μια ενότητα ο χρήστης  έχει στη διάθεσή του ένα ερωτηματολόγιο που του επιτρέπει να διαπιστώσει αν η προβληματική της ενότητας τον αφορά και να τον κατευθύνει στο ανάλογο υποστηρικτικό υλικό. Η καθοδήγηση αυτή δεν είναι δεσμευτική και ο χρήστης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πλοηγηθεί σε όποια θεματική ενότητα επιθυμεί. Άλλα ερωτηματολόγια αφορούν στον εντοπισμό συγκεκριμένων δυσκολιών στη θεματική κάποιων ενοτήτων.

Tο περιεχόμενο της εφαρμογής “Σπουδάζω” χρήζει επικαιροποίησης, καθώς, για παράδειγμα, γίνεται αναφορά σε φορείς ΣυΕΠ (π.χ. ΚΕΣΥΠ) ή εκπαίδευσης (π.χ. ΣΕΚ) που δεν λειτουργούν πια. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με την Δ/νση Συ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας της εφαρμογής ΣΠΟΥΔΑΖΩ, κατόπιν επικαιροποίησης της πληροφόρησης που παρέχει με την έναρξη του νέου προγράμματος χρηματοδότησης Euroguidance.

«Ανάπτυξη πρόσθετου ενημερωτικού/πληροφοριακού υλικού ή/και υλικού ευαισθητοποίησης για τον εμπλουτισμό της «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) www.eoppep.gr/teens στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Υποέργο 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου – Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους»)