Δυσκολίες έπειτα από τραυματικά ή ψυχοπιεστικά γεγονότα